روش بستن لوله ها به طور گسترده در بین خانم ها جهت عقیم شدن استفاده می شود.در این مقاله بیشتر به سوء تفاهم ها و سوالات مرتبط با این روش جلوگیری از بارداری میپردازیم.