پیشبینی زمان دقیق دوره قاعدگی، بازه زمانی تخمک گذاری، علائم پیش از قاعدگی و بازه های امن در سیکل قاعدگی